\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
4161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
5258Autyzm - problematyka prawna150.00
6257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
7240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
8273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
9306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00
1039Edukacja medialna150.00
1137Efektywna komunikacja w szkole100.00
12243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
13245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
14244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
15246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
16255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
17261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
18333Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - blacharz samochodowy600.00
19325Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowa maszyn 600.00
20331Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowlaniec600.00
21330Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - cukiernik600.00
22329Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - dekarz600.00
23337Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - elektryk600.00
24336Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - fryzjer600.00
25328Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - handlowiec600.00
26335Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - kosmetyczka600.00
27334Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - krawiec600.00
28332Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - mechanik samochodowy 600.00
29327Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - murarz600.00
30339Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - piekarz600.00
31338Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - stolarz600.00
32326Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - zdun 600.00
3378Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
34218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
3565Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
3675Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
3729Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
383Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
39212Kreatywny nauczyciel180.00
4056Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
41241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
42192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
43307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00
44346Małżeństwo. rodzicielstwo. dziecko a także cele wychowawcze w ujęciu pedagogiki personalistyczno-chrześcijańskiej100.00
4540Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
46242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
4730Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
48319Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe150.00
49320Metody pracy nauczyciela przygotowujące ucznia do funkcjonowania na rynku pracy150.00
5036Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
514Mnemotechniki w edukacji150.00
52321Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny90.00
53314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00
54356Nauczanie programowania w klasach I-III (ScratchJr)100.00
55310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00
56288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
57224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
5888Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
59247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
60223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
61289Pedagogika rodziny100.00
62345Podnoszenie kompetencji pedagogicznych. społecznych. zawodowych nauczycieli i kompetencji wychowawczych rodziców100.00
63282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
6497Praca z uczniem zdolnym100.00
65222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
66249Profesjonalny doradca kariery120.00
6749Profilaktyka przemocy w szkole120.00
68215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
69309Przyczyny i skutki agresji100.00
70217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
71292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
7210Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
739Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
74118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
75281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
7628Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
7758Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
7859Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
7927Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
8074Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
81190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
8231Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
83219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
84162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
85347Terapia dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym100.00
86293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
87103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
88216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
89117Uczeń z dysleksją80.00
9021Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
91135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
92150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
93221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
94148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
95308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00
96313Wychowanie do wartości90.00
9738Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
98269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
99193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
10099Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
101201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
102112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
103111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
104203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
105167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
106206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
107195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
108100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1091Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
110159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
111119ABC doradcy zawodowego120.00
112267Animator czasu wolnego150.00
113277Asystent rodziny200.00
114312Autoprezentacja150.00
115123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
116271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
117163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
118121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
119300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
120280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
121352Kurs archiwalno-kancelaryjny II stopnia400.00
122197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
123355Kurs zarządzania i postępowania z dokumentacją archiwalno-kancelaryjną180.00
124296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
125311Mowa ciała150.00
12671Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
127270Odnowa biologiczna150.00
128124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
129250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
130303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
131279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
132173Problematyka zawodoznawstwa150.00
133210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
134357Profilaktyka i promocja zdrowia200.00
135166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
136322Radzenie sobie ze stresem90.00
137208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
138136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13973Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
140142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
141278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
142272Techniki relaksacji150.00
143268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
144304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
145153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
146297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
147290Tworzenie testów i ankiet online120.00
148213Uniwersystet dla rodziców120.00
149126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
150181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
15167Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
152194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15368Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
154129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
155251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
156252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
157253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
158256Kurs języka migowego 500.00
159131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
160132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
16142Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
162214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
163186Mediacje kryzysowe200.00
164185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
165187Mediacje rozwodowe200.00
166168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
167156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
168205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
169171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
170188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
171170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
172196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
173120Protezy nylonowe1000.00
17491Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
17576Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
176191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
177172Specjalista ds. kadr i płac350.00
178202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
179260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18041Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
181169Techniki mediacji i negocjacji200.00
182160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
183127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00